Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

De Middeleeuwsche Wereldbeschouwing en haar Invloed op Maatschappelijke Toestanden

 • 15 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. 1)

  Zie Mr. N. G. Pierson. Leerboek der Staathuishk. II, blz. 108.

 2. 2)

  Prof. Harting in het Album der Natuur van 1863.

 3. 1)

  Mr. H. P. G. Quack. De Socialisten, I, blz. 95.

 4. 2)

  Von Eicken bl. 500.

 5. 3)

  Summa theol II. 2 qu. 66, art. 2.

 6. 1)

  Zie verschillende voorbeelden bij von Eicken blz. 190.

 7. 2)

  Von Eicken, blz 503 vlgg. vermeldt over dit onderwerp eene belangrijke monographie: G. Uhlhorn: Die christliche Liebesthätigkeit im Mittelalter.

 8. 1)

  I. Thessal. 4. vs. 11: En dat gij u benaarstigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen bebben.

 9. 1)

  Von Eicken blz. 494.

 10. 1)

  Quack. De Socialisten. 1, blz. 24, 52.

 11. 1)

  De Usuris. Zie ook. W. Endemann, Studien in der romanisch-kanonistischen Wirthschaft- und Rechtslehre. Berlin 1874. I. bl. 61 vgl.

 12. 1)

  Summa theol. II, 2, qu. 77, art. 4.

Download references

Additional information

Geschichte und System der Mittelalterlichen Weltanschauung von Dr. H. von Eicken, Staatsarchivar in Aurich, Stuttgart 1887.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

van Assendelft de Coningh, A.D. De Middeleeuwsche Wereldbeschouwing en haar Invloed op Maatschappelijke Toestanden. De Economist 39, 764–777 (1890). https://doi.org/10.1007/BF02213835

Download citation