Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Europeesche kolonisatie in Nederlandsch-Indië

Prijsvraag

  • 20 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

  1. 1)

    Alleen zij hier aangeteekend, dat de in “Themis” geuite gissing, dat voor Mr. J. H. Carpentier Alting zou moeten worden gelezen: Ds Carpentier Alting, thans gebleken is onjuist te zijn. Toch zal deze, aan wiens verdieuste ten opzichte van Sumatra's Westkust bij zijn betreurd vertrek van Padang openlijk hulde werd gebracht, wel voor den steller mogen worden gehouden dier Prijsvraag, welke van de door hem voorgezeten Vereeniging uitging.

  2. 1)

    Zie vooral in no. 23 van dat blad het ingezonden stuk van den gepens. Kolonel O. I. leger van Bennekom, die daarbij in vele bijzonderheden omtrent de zaak treedt en o. a. de wenschelijkheid betoogt dat deze kolonisten met Europeesche vrouwen huwen.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Quarles van Ufford, J.K.W. Europeesche kolonisatie in Nederlandsch-Indië. De Economist 39, 725–731 (1890). https://doi.org/10.1007/BF02213828

Download citation