Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

De Oostenrijksche Financien in 1889

  • 10 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

  1. 1)

    Der östreichische Staatsvoranschlag für 1889, von Dr. Max Menger in Wien.

  2. 1)

    Samengesteld uit een vast aantal afgevaardigden van de vertegenwoordigingen der beide rijken.

  3. 1)

    Deze koers kan men waarschlijnlijk op ongeveer 86 pCt. stellen.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Nachenius, J.H. De Oostenrijksche Financien in 1889. De Economist 39, 348–363 (1890). https://doi.org/10.1007/BF02213790

Download citation