Advertisement

Springer Nature is making Coronavirus research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Een Belangrijk Spoorwegverslng

 • 10 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. 1)

  Zie hierover de belangrijke bijdrage van deu heer J. L. Pierson in de Economist (jaargang 1888 p. 549) en van Edwin R. A. Seligman in “Political Science Quarterly.” Juui en September 1887.

 2. 1)

  Om “contractors” te bevoordeelen worden de aanlegkosten door oneerlijke handelingen soins fictief verhoogd.

 3. 2)

  D. w. z. aaudeelen die tot zeer lagen koers uitgegeven, of op oneerlijke wijze zonder aequivalent geplaatst werden.

 4. 1)

  Gerechtelijke verkoop bij 't in gebreke blijven van betaling van schulden.

 5. 2)

  Door de rechtbank aangestelde beheerders; niet ongelijk aan onze curatoren in failliete boedels.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Joan, H.N. Een Belangrijk Spoorwegverslng. De Economist 39, 311–315 (1890). https://doi.org/10.1007/BF02213784

Download citation