Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Iets over de bescherming van den wildstand

  • 9 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

  1. 1)

    Ieder weet dat het vee, bij het grazen, zorgvuldig de plekken vermijdt waar versche sporen van mest te vinden zijn. Het meest en het langst toont het afkeer van eigen mest. In hoever hierin een argument tegen mest te vinden is, mogen deskundigen uitmaken.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

van Weede, W.M. Iets over de bescherming van den wildstand. De Economist 51, 769–772 (1902). https://doi.org/10.1007/BF02213397

Download citation