Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Is verplichte levensverzekering van werklieden mogelijk? Proeve van wettelijke regeling

Rotterdam, Stefanus Mostert en Zonen. Door Mr. H. B. Greven

  • 15 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

  1. 1)

    De werkmansbode van 1 Dec. jl. acht de uitkeeringen in 't ontwerp over het algemeen tamelijk laag. (Ook voor 't platte land?) Hij wil den leeftijd, waarop ponsioen buiten invaliditeit ingaat, tot op 60 jaar vervroegen, en den termijn voor 't verkrijgen van het volle pensioen belangrijk bekorten. Alles zeer goed, maar wie zal de verhoogde premiën moeten betalen?

  2. 1)

    In dat nommer laten de schrijvers mij ter vergadering van het Nut, „als bewijs voor wat het particulier initiatief vermocht” het feit aanvoeren, dat „over 1887” weder pl. m. 80 personen waren toegetreden voor pensioenverzekering. — Werkelijk, zóó dwaas is het niet geweest! Volgens het verslag (Nutsalmanak 1889, bl. LXVI) wijst het departement Leiden op „het feit”, dat bij het Nederl. Werkliedenfonds onlangs in ééne week 80 polissen voor pensioenuitkeering zijn gesloten.”

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Greven, H.B. Is verplichte levensverzekering van werklieden mogelijk? Proeve van wettelijke regeling. De Economist 37, 814–821 (1888). https://doi.org/10.1007/BF02213356

Download citation

Keywords

  • International Economic
  • Public Finance