Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Dr. Robert Meijer.Das Wesen des Einkommens. Eine volkswirtschaftliche Untersuchung. Berlin 1887 (289 blzz.)

  • 12 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

  1. 1)

    Güter erster Ordnung” naar Carl Menger's bekende indeeling der goederen; eene spreekwijs die het nadeel heeft van voor oningewijden volslagen onverstaanbaar te zijn. Bedoeld wordt: goederen welker gebruik of verbruik niets anders oplevert dan de rechtstreeksche bevrediging eener menschelijke behoefte; in tegenstellling dus met productiemiddelen. De onderscheiding is zóó gewichtig, dat de taal gedwongen moet worden er een ten volle bevredigend woord voor te leveren. Waarom niet “finale goederen”? “Genotgoederen” zijn de hierbedoelde lang niet altijd. Onvoldoende kleeding, schamele woning, zwart brood, bittere medicijn enz. leveren geen genot; en een zeer groot deel van datgeen, wat Menger “Güter erster Ordnung” noemt, is juist van dergelijken aard. “Gebruiks-” of “verbruiksgoederen” zijn de hierbedoelde goederen zeer zeker; maar alle andere evenzeer.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

A. B. Dr. Robert Meijer.Das Wesen des Einkommens. Eine volkswirtschaftliche Untersuchung. Berlin 1887 (289 blzz.). De Economist 37, 208–211 (1888). https://doi.org/10.1007/BF02213301

Download citation

Keywords

  • International Economic
  • Public Finance
  • Meijer