Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

De Handel van javan in 1890 en vorige jaren

 • 13 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. 1)

  Vgl. den staat op bl. 34 van mijn Financial and economical progress and condition of N.-I.; Batavia, 1887.

 2. 1)

  Zie De Handel van Java gedurende de laatste acht jaren; Batavia, 1883; bl. 22.

 3. 1)

  Reeds zeer kort na de eerste vestiging der Nederlanders op Java werden proeven genomen met het brouwen van bier aldaar. Dr. Jacob Bontius, zoon van den Leidschen hoogleeraar Gerardus Bontius, die de reis naar Java maakte met de vloot, aan boord waarvan Jan Pieterszoon Koen zich bevond toen deze zich voor de tweede maal naar Indie begaf, liet bij zijn overlijden te Batavia op den 30 November 1631 een geschrift na De conservanda valetudine ae diaeta sanis in Indiis observanda, dat later werd uitgegeven door den Amsterdamschen geneesheer Willem Piso in zijn ten jare 1658 bij Elzevier verschenen werk: De Indiae utriusque re naturali et medica libri quatuordecim, en waarvan eene vertaling werd opgenomen in een te Amsterdam in 1694 gedrukt werkje: Oost-en West-Indische Warande, vervattende aldaardeleef-engeneeskunst. Op bl. 23 van dat werkje leest men het volgende: “Dat wy hier geen Bier en hebben, en is niet uyt corsaecke dat men hetselvige hier niet en soude kunnen brouwen; maar omdat het hier van wegen de overgroote hitte des Luchts te dra suijr wort, want andersints soude men hier soo goed kunnen brouwen als in het Vaderlant: want gelijck wij voor deze gesegt hebben, den Tarw wort ons overvloedig genoeg uyt Zuratte toegevoert; ende men maakt ook goet Mout uyt Rijs, die niet gepeld is, warvan wy de proeve gesien hebben by Sr. Marschal, die wel bekenden koopman, dewelcke uyt de voorgenoemde stoffe Bier plagh te brouwen in dese onse stadt Batavia, hetweleke voor het Hollantse Bier niet en behoefde te wycken, soo in de smaeck als in hoofdigheyt; dogh het en was niet duyrsaem, maer wierde haest suijr van de overgroote hitte deses Lants”.

 4. 1)

  De uitvoer van Amerikaansche petroleum naar havens in Azie bedroeg, volgens de statistiek van J. Otto Koch te New-York:

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Van den Berg, N.P. De Handel van javan in 1890 en vorige jaren. De Economist 40, 356–373 (1891). https://doi.org/10.1007/BF02213232

Download citation