Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Verkrijging van onroerende zaken; beginselen van het Negatieve-, het Torrens- en het Grondboekstelsel

door I. Boer Hz., 's Gravenhage, Gebr. Belinfante 1890

  • 12 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Verkoren, N.J. Verkrijging van onroerende zaken; beginselen van het Negatieve-, het Torrens- en het Grondboekstelsel. De Economist 40, 155–158 (1891). https://doi.org/10.1007/BF02213207

Download citation