Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

De Midden-Europeesche Handelstractaten

 • 12 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. 1)

  Zie Précurseur van 14 Dec.; zie ook Journal des Intérêts Maritimes van 17 Dec.

 2. 1)

  In het Protocol, bij het tractaat tusschen Duitschland en Oostenrijk, staan dezelfde bepalingen, met uitzoudering van die laatste bepaling. In het tarief met Duitschland heeft Oosteurijk afstand gedaan van de verhooging van rechten op indigo en gommen bij indirecten aanvoer.

 3. 2)

  Geheel gelijkluidend met hetgeen in het Protokol van het Duitsch-Oostenrijksch tractaat voorkomt.

 4. 3)

  Ik heb de volgende bepaling letterlijk overgenomen, omdat die van belang is voor onzen expeditie-handel, en omdat de bewoordingen van het Protocol met zorg gekozen en althans voor mij, als leek, niet volkomen duidelijk zijn.

 5. 1)

  Daaromtrent zegt de memorie vau toelichting (Deukschrift) “Aan “meest begunstiging, zooals Duitschland die op grond van de bestaande “verdragen of overeenkomsten, in Groot-Brittannie, Zweden-Noorwegen, “Denemarken, Frankrijk, de Nederlanden, Griekenland, Servië, Turkije, “Bulgarije, geniet tegen reeiprociteit, is niets veranderd.” Rusland is daarbij niet genoemd, evenmin als de Vereenigde Staten van Noord Amerika, waarbij het twijfelachtig is, of het tractaat van 1885 tusschen Duitschland en de Vereenigde Staten van N. A. die bedoeling heeft. Zooals in een artikel in het Handelshlad van 25 Dec. Il (blijkbaar door een bevoegde hand geschreven) is opgegeven, hebben wij een tractaat op den voet van de m. b. u met de volgende landen België (12 Mei 1863 en 7 Dec. 1865) Griekenland (10/22 Febr. 1843 en 18/30 Juni 1851) Groot Britannië en Ierland (27 Oct. 1837 en 27 Maart 1851) Italië (24 Nov. 1863) Oostenrijk-Hougarije (24 Maart 1867) Pruissen, Duitschland (31 December 1851) Servië (5/17 Oct. 1881) Zweden en Noorwegen (25 Sept. 1847 en 29 Nov. 1856) Zwitserland (19 Aug. 1875 en 24 April 1877) Frankrijk (19 April 1884) opgezegd per 1 Febr. 1892 Portugal (9 Juni 1875) opgezegd per 1 Febr. 1892 Rumenië (17 Juni 1881) opgezegd per 9 Sept. 1892 Spanje (8 Juni 1887) opgezegd per 1 Juli 1892 Vergelijk ook de uitnemende artikelen over de handelstractaten in de N. Rotterdamsche Crt. van 25, 29 en 30 December.

 6. 1)

  Zie Frankfürter Zeitung 8 December.

 7. 1)

  Zie Kölnische Zeitung en Frankfürter Zeitung van 8 December.

 8. 1)

  Zie verslag van die toespraak Köln. Zeitung van 11 December.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Mees, M. De Midden-Europeesche Handelstractaten. De Economist 41, 44–53 (1982). https://doi.org/10.1007/BF02211734

Download citation

Keywords

 • International Economic
 • Public Finance