Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Het eindverslag van de staatscommissie voor de Werkloosheid II

  • 18 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

  1. 1)

    Ik spatieer deze zinsneden, daar het mij van buitengemeen belang lijkt de daarin uitgesproken meening steeds goed in 't oog te houden ook, en niet het minst, ten aanzien van de in de voorafgaande alinea genoemde instellingen. Zoo zou het b.v. allerbedenkelijkst moeten geacht worden, wanneer aan eene bouwvereeniging bedoelde voorwaarde werd opgelegd, terwijl het vaststaat, dat het belang der volkshuisvesting den bouw van nieuwe woningen eischt, en wel zoo spoedig mogelijk.

Download references

Additional information

Het Eindverslag van de Staatscommissie voor de werkloosheid III.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Tepe, A. Het eindverslag van de staatscommissie voor de Werkloosheid II. De Economist 64, 789–811 (1915). https://doi.org/10.1007/BF02210845

Download citation