Advertisement

Springer Nature is making Coronavirus research free. View research | View latest news | Sign up for updates

On Chinese currency

Mr. G. Vissering. Door Mr. L. J. A. Trip

  • 30 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

  1. 1)

    Zooals uit het voorbericht van het tweede deel blijk, is deze Bank bereids opgericht en heeft zij hare werkzaamheden reeds aangevangen. Hare organisatie heeft echter niet des schrijvers volle instemming.

  2. 1)

    De muntslag van 1.000.000 stuks gouden vijfjes, welke eind 1912 voor rekening van den staat plaats vond, kan niet als voor-beeld van het tegendeel worden aangehaald. Het betrof hier het vervaardigen van een bepaalde coupure in goud, welke in ons muntwezen was opgenomen ten einde den aanmaak van grove zilveren munt te beperken. In verband hiermede en waar van de Bank, althans aanvankelijk, niet kan gevorderd worden, dat zij eene bepaalde soort standaardmunten doet aanmaken, lag het voor de hand, dat de Staat dezen aanmaak voor zijne rekening nam.

Download references

Additional information

's-Gravenhage, Februari 1915

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Trip, L.J.A. On Chinese currency. De Economist 64, 583–598 (1915). https://doi.org/10.1007/BF02210827

Download citation