Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

De wetgeving op de makelaardij

  • 13 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatur

  1. 2)

    Men zie de Rules 21–49. Het bestuur heeft het in zijn macht, het aantal leden, dat jaarlijks wordt toegelaten te beperken (rule 26). Om te worden toegelaten moet de candidaat door drie leden. worden voorgesteld, die niet korter dan 4 jaren gevestigd zijn en ieder £ 500 moeten garandeeren ten behoeve van de crediteuren van den caudidaat, voor het geval deze binnen 4 jaar na zijne toelating tot een „defaulter” wordt verldaard (rule 30, in verband met 148). Men zie ook de vragen opgenoemd in rule 34, waarop zij, die den candidaat voorstellen, hebben te antwoorden. Een vreemdeling kan niet lid worden ; laat hij zich naturaliseeren, dan mag hij eerst twee jaren na die naturalisatie worden toegelaten, mits hij bovendien 7 jaren in Engeland heeft gewoond (rule 27) etc.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Salomonson, C.D. De wetgeving op de makelaardij. De Economist 58, 600–617 (1909). https://doi.org/10.1007/BF02210689

Download citation