Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Distributiedebat. — Wijziging Distributiewet. —Nadere voorziening ten aanzien van het goederenvervoer met het buitenland. — Voorziening ten aanzien van buitenlandsche effecten. — Omzetting van grasland en klavers en kunstweiden in bouwland. — Crisisrechtspraak. — Dekking der distributiekostem. —Wijziging der wet op de vermogensbelasting. — Wijziging der wet op de oorlogswinstbelasting. — Uitkeering uit de oorlogswinstbelasting aan de gemeenten. — Vaststelling der maatregelen voor de heffing van opcenten ten behoeve van de gemeenten op de dividend- en tantièmebelasting. — Wijziging der gemeentebelastingen

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Tasman, H.J. Distributiedebat. — Wijziging Distributiewet. —Nadere voorziening ten aanzien van het goederenvervoer met het buitenland. — Voorziening ten aanzien van buitenlandsche effecten. — Omzetting van grasland en klavers en kunstweiden in bouwland. — Crisisrechtspraak. — Dekking der distributiekostem. —Wijziging der wet op de vermogensbelasting. — Wijziging der wet op de oorlogswinstbelasting. — Uitkeering uit de oorlogswinstbelasting aan de gemeenten. — Vaststelling der maatregelen voor de heffing van opcenten ten behoeve van de gemeenten op de dividend- en tantièmebelasting. — Wijziging der gemeentebelastingen. De Economist 67, 460–474 (1918). https://doi.org/10.1007/BF02210582

Download citation

Keywords

  • International Economic
  • Public Finance