Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

De leer van het geld

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. 1)

  In de Nieuwe Courant dd. 24 Oct. 1.1.

 2. 1)

  Vragen des Tijds, afl. April 1917.

 3. 2)

  In De Economist, afl. van 15 Oct. 1.1.

 4. 1)

  Dr. Carl Menger. Grundsätze der Volkswirthschaftslehre, Weenen 1871.

 5. 5)

  Ik veroorloof mij den belangstellenden lezer over dit punt, het vasthechten van de waarde van het geld aan die van het metaal dat de waardestandaard vormt, nader te verwijzen naar hetgeen ik daarover schreef in mijn Economist-artikel dd. November 1914De theorie van het Geld. Men zal daar — bl. 19 v. — ook verscheidene aanhalingen vinden van eenige schrijvers o.a. van Mr. W. C. Mees, voorts van eenige Engelsche schrijvers op het onderwerp betrekking hebbende. Opmerkelijk is het, hoe weinig men in de Duitsche literatuur over de leer van het geld van de Engelsche geschriften over hetzelfde onderwerp melding gemaakt en die besproken vindt.

 6. 6)

  Zie over genoemden strijd in Engeland mijne uitvoerige behandeling daarvan in mijn Economist-artikel dd. October 1912 getiteld “'s Rijks Vlottende Schuld en de Nederlandsche Bank”.

 7. 1)

  Verg. mijn hierboven reeds genoemd Economist-artikel, waarin ik den strijd tusschen de banking- en de Currencyschool behandelde.

 8. 1)

  The Coming Scrap of Paper, Londen, Geo Allen & Unwin Ld.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Boissevain, G.M.B. De leer van het geld. De Economist 67, 77–92 (1918). https://doi.org/10.1007/BF02210555

Download citation

Keywords

 • International Economic
 • Public Finance