Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

De Pruisische wet van 7 Maart en de Duitsche Rijkswet van 20 Februari 1898. Betrekkelijk de opheffing der ambtelijke borgstellingen

  • 9 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

  1. 1)

    Dezer dagen een hoofdambtenaar van de registratie over de quaestie sprekende, liet hij zich ook ontvallen, dat bij het inspecteeren zoo'n gerustheid gaf de wetenschap, dat borg was gesteld.

Download references

Additional information

's Gravenhage, 17 December 1900

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

v. d. Kemp, P.H., Mees, M. De Pruisische wet van 7 Maart en de Duitsche Rijkswet van 20 Februari 1898. Betrekkelijk de opheffing der ambtelijke borgstellingen. De Economist 50, 62–75 (1901). https://doi.org/10.1007/BF02210507

Download citation