Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Het leerlingwezen

 • 20 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. 1)

  Pag. 15.

 2. 2)

  M. v. T. Arbeidscontract pag. 33.

 3. 3)

  In het ontwerp van Mr. Drucker “ten einde dezen in des werkgevers vak op te leiden of verder te ontwikkelen.”

 4. 1)

  Vgl. boven pag. 4.

 5. 1)

  Wel voorziet hierin art. 43 omdat slechts in hetzelfde vak niet een andere leerovereenkomst zonder toestemming van den vroegeren meester is te sluiten. Het is evenwel gewenscht verandering van bestemming als een volkomen normale beeindiging te beschouwen en als zoodanig speciaal te noemen.

Download references

Additional information

Winschoten

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Bos, D. Het leerlingwezen. De Economist 53, 701–724 (1904). https://doi.org/10.1007/BF02210202

Download citation