Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Cijfers naar aanleiding van de Duitsche Rijksbank politiek

  • 9 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatur

  1. 1)

    Lansburgh wijst er terecht op dat de meeste voorstanders van Devisen-politiek dit vergeten.

  2. 1)

    Hierbij is gerekend dat iedere kleine coupure in circulatie, een even groote waarde aan metaal naar de Rijksbank gebracht heeft, zoodat de kleine coupures zoowel van het metaal bezit als van de biljetten circulatie afgetrokken zijn.

Download references

Additional information

Rotterdam

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

de Beaufort, F.W.L. Cijfers naar aanleiding van de Duitsche Rijksbank politiek. De Economist 64, 330–346 (1915). https://doi.org/10.1007/BF02209922

Download citation