Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

De peraequatie wet. — De Indische begrooting. — Kamers van arbeid. —Verslag der Rijkspostspaarbank. — Katoennijverheid in Lancashire. —Verningensbelasting. — Arbeidsbeurs te Londen. — Internationale muntconferentie

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

  1. 1)

    De Minister heeft de voldoening mogen smaken de perequatie op 2 December te zien aannemen op den grondslag van 6 pCt. niettegen-staande nog enkele dagen te voren verzekerd werd dat in de Kamer een meerderheid voor een heffing van 5 pCt. gevonden was. Door eene wetswijziging zal echter de heffing van 6 pCt. slechts gelden in afwachting ceuer nadere regeling van het plaatselijk belastingstelsel.

  2. 1)

    Zie onze kroniek van Juni.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

S. De peraequatie wet. — De Indische begrooting. — Kamers van arbeid. —Verslag der Rijkspostspaarbank. — Katoennijverheid in Lancashire. —Verningensbelasting. — Arbeidsbeurs te Londen. — Internationale muntconferentie. De Economist 41, 954–960 (1892). https://doi.org/10.1007/BF02209895

Download citation