Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Boekbespreking

 • 11 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literature

 1. 1)

  Aan het corporatisme was het belangrijke proefschrift van Dr.E. Brongersma, „De opbouw van den corporatieven Staat“, Nijmegen, 1940, 584 blz., gewijd. Dit werk beziet overigens het stelsel meer van staatkundig dan van economisch standpunt. Het gevaar, dat de individnen, die in de syndicaten, gremio's en corporaties zijn bijeengevoegd, niet voldoende tot hun recht kunnen komen, is zeker niet denkbeeldig. Men moet trouwens nog afwachten, of het corporatisme zich blijvend vermag te handhaven in een volk, waarvan Dr. B. in zijn boek herhaaldelijk het individualistisch karakter signaleert. In Juli 1943, na den val van het fascisme in Itali"e, moest Portugal reeds een periode van een groote stakingsbeweging doormaken. Bovendien is een organisatie van het bedrijfsleven in een land, waar in 1938 nog 56 % der bevolking van boven 10 jaren oud lezen noch schrijven kende (niettegenstaande er reeds in 1844 de leerplicht werd ingevoerd), nog niet zonder meer aanvaardbaar voor een volk, dat weliswaar eerst in 1901 tot het invoeren van den leerplicht overging, maar reeds destijds nauwelijks meer analphabeten in zijn midden kende.

 2. 1)

  Ter beoordeeling van de practische waarde van bedoelde „Harvard“-curven zij o.a. verwezen naar onze studie betreffende het conjunctuurverloop in de Vereemgde Staten van Amerika sedert begin 1923 in dit tijdschrift, jaargang 1935 blz. 251/255.

 3. 2)

  Ter beoordeeling van de practische bruikbaarheid van bedoelde indexcijfers van groothandelsprijzen als conjunctuurindex voor de jaren 1933 e.v. zij o.a. verwezen naar onze studie „Is P = PT : T?“ in dit tijdschrift, jaargang 1938, grafiek blz. 378, met toelichting curven p en q.

 4. 3)

  Zie hiervoor o.a. onze ai tikelenreeks „Prijsontwrichting en monetaire aanpassings-politiek“ in „Economisch-Statistische Berichten“ van 15, 22 en 29 December 1937.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Verrijn Stuart, C.A., Renaud, A.J.W., Horring, J. et al. Boekbespreking. De Economist 93, 241–251 (1944). https://doi.org/10.1007/BF02209690

Download citation