Advertisement

Springer Nature is making Coronavirus research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Het bedrijf der commercieele geldschietbanken

  • 22 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literature

  1. 1)

    Zie in De Economist van Nov./Dec. 1943 „Het Volkscredietwezen in de laatste vijf jaren“ door Mr. Th. A. Fruin, in welke publicatie het geheele volkscredietwezen in zijn ontwikkeling in dat tijdvak hoofdzakelijk uit sociaal oogpunt wordt bezien, terwijl dit artikel alleen het bedrijf der commercieele geldschietbanken in zijn goeden vorm op dit moment behalve sociaal-economisch ook bedrijfstechnisch wil belichten.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Rees van den Ende, T.J.M. Het bedrijf der commercieele geldschietbanken. De Economist 93, 201–227 (1944). https://doi.org/10.1007/BF02209686

Download citation