Advertisement

Springer Nature is making Coronavirus research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Arbeidsverhoudingen in September. — Een nieuw ontwerp-stuwa-doorswet. — Het 10 internationale woningcongres. — De tweede internationale conferentie voor wettelijke arbeidersbeschering. —De involoed der staatspensioenen op de armverszorging in Engeland en Wales

  • 16 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Voogd, A. Arbeidsverhoudingen in September. — Een nieuw ontwerp-stuwa-doorswet. — Het 10 internationale woningcongres. — De tweede internationale conferentie voor wettelijke arbeidersbeschering. —De involoed der staatspensioenen op de armverszorging in Engeland en Wales. De Economist 62, 808–824 (1913). https://doi.org/10.1007/BF02208551

Download citation