Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Uit De Economist van 1857

  • 7 Accesses

  This is a preview of subscription content, log in to check access.

  References

  1. 1)

   Zoowel aan den Hollandschen als aan den Rijnspoorweg kan men thans plaatsbriefjes bekomen. b.v. van Amsterdam naar Brussel, alles eerste klasse spoorweg, voor den prijs van f 16 heen en terug, gangbaar gedurende ééne maand na de uitgifte.

  Download references

  Rights and permissions

  Reprints and Permissions

  About this article

  Cite this article

  Uit De Economist van 1857. De Economist 105, 552 (1957). https://doi.org/10.1007/BF02206959

  Download citation