Springer Nature is making Coronavirus research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Economische en sociale kroniek

  • 8 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

  1. 1)

    inclusieff 10 miljoen aanvullende werken enf 10 miljoen oorlogsschade publiekrechtelijke lichamen.

  2. 2)

    Zie ook onder landbouwpolitiek.

  3. 1)

    Zie ook onder beperking bestedingen van het bedrijfsleven.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

v. d. Woestijne, W.J. Economische en sociale kroniek. De Economist 105, 160–164 (1957). https://doi.org/10.1007/BF02206915

Download citation