Advertisement

Springer Nature is making Coronavirus research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Theoretische beschouwingen over het waardeprobleem en enkele practische toepassingen

  • 21 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

  1. 1)

    Voor het verschil, en wat belangrijker is, de overeenkomst tussen de individuele en de collectieve vraagfunctie en voor de wiskundige afleiding zie men mijn diss.: Een algemene vorm van de vraagfunctie, blz. 53/68.

  2. 3)

    Ten onrechte wordt in mijn dissertatie: Een algemene vorm van de vraagfunctie (1953, blz, 107, nog aangenomen dat het uitgebalanceerde assortiment van een artikel in een detailzaak logarithmisch normaal verdeeld is. Dit zou juist zijn als de spreiding naar prijsklassen even groot zou zijn als die in de grensvraag. Zij is evenwel kleiner.

  3. 1)

    Zie in mijn diss. de vraag naar bioscoopplaatsen (blz. 109) en de vraag naar damensmantels (blz. 113).

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

van de Woestijne, W.J. Theoretische beschouwingen over het waardeprobleem en enkele practische toepassingen. De Economist 104, 81–109 (1956). https://doi.org/10.1007/BF02205652

Download citation