Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Economische Kroniek

  • 6 Accesses

  This is a preview of subscription content, log in to check access.

  Literature

  1. 1)

   Blijkens het voorloopig verslag over dit ontwerp uitgebracht is deze lijst niet eens volledig.

  2. 1)

   Wij kunnen niet nalaten, al valt dit eenigermate buiten het kader te vragen, wanneer deze club den moed, zal vinden te protesteeren tegen de ongehoorde inmenging in onze binnenlandsche aangelegenheden met betrekking tot de onafhankelijkheid onzer rechterlijke macht, gelegen in de stappen, door den Franschen en Italiaanschen gezant gedaan, Stappen, die tevens een eigenaardig licht werpen op de eerbiediging van deze onafhankelijkheid in de betrokken landen. Merkwaardig vooral in verband met den ophef, die voor het begin van den oorlog gemaakt werd van een poging van Oostenrijk om in een politioneel onderzoek in Servie deel te hebben.

  Download references

  Rights and permissions

  Reprints and Permissions

  About this article

  Cite this article

  Economische Kroniek. De Economist 66, 328–335 (1917). https://doi.org/10.1007/BF02205168

  Download citation