Advertisement

Springer Nature is making Coronavirus research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Lijst van Wetten, Kon. Besluiten en Ministerieele beschikkingen, betrekking hebbende op Nijverheid, Financiën, Vereenigingen enz. en Opgave van Statistieke bescheiden, Verslagen en verleende Concessiën, met aanduiding van het No. Staatscourant waarin zij voorkomen. (1 Aug. 1878–30 Juni 1879)

  • 10 Accesses

  This is a preview of subscription content, log in to check access.

  Rights and permissions

  Reprints and Permissions

  About this article

  Cite this article

  Lijst van Wetten, Kon. Besluiten en Ministerieele beschikkingen, betrekking hebbende op Nijverheid, Financiën, Vereenigingen enz. en Opgave van Statistieke bescheiden, Verslagen en verleende Concessiën, met aanduiding van het No. Staatscourant waarin zij voorkomen. (1 Aug. 1878–30 Juni 1879). De Economist 28, 837–869 (1879). https://doi.org/10.1007/BF02205116

  Download citation