Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Leening èn heffing

 • 10 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literature

 1. 1)

  Het eenig bekende antecedent van den lateren tijd is de Duitsche «Wehrssteuer” van 1913.

 2. 1)

  Spatieering van mij.

 3. 2)

  Voor wie in de uitwerking van deze argumentatie belangstelt, verwijs ik naar mijn brochure „Dekking van Oorlogslasten», pag. 49 e. v.

 4. 1)

  Zie hieromtrent G. F. Knapp: Die Staatliche Theorie des Geldes.

 5. 1)

  Zie Mr. H. Frijda: «De Theorie van het Geld en het Nederlandsche Geldwezen.» (Leiden 1914.); en: «Naar aanleiding van Friedrich von Wiesers jongsten arbeid.» (Economist v. Mei 1915).

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Westerman, W.M. Leening èn heffing. De Economist 65, 180–188 (1916). https://doi.org/10.1007/BF02204956

Download citation