Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

De Autonomie der bijzondere spaarbanken

  • 13 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literature

  1. 1)

    Belangstellenden in cijfers, de spaarbanken betreffende, worden verwezen naar de Jaarcijfers voor 1913, waarbij echter op te merken valt (zie noot 1 blz. 144) dat niet meer dan omstreeks de helft der spaarbanken inlichtingen gaf: voor 1912, van de 52, slechts 28. Op dit punt, dat te denken geeft, kom ik terug.

  2. 1)

    Achtereenvolgens zijn de statuten telkenreis 15 malen gewijzigd. De 1e keer den 21n Januari 1858, de laatste maal den 23n Februari 1910.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Levy, J.A. De Autonomie der bijzondere spaarbanken. De Economist 65, 1–27 (1916). https://doi.org/10.1007/BF02204938

Download citation