Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Het vraagstuk van de Pensioenen voor Rijksambtenaren door den Heer Dr. P. van Geer behandeld, opnieuw gesteld, maar niet opgelost

  • 20 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

  1. (*)

    De heer v. G. zegt zelf op biz. 12 van zijn geschrift: „Het stelsel—Verseput”, dat „elke bijdrage (moet)gedeeld wordeu (wij onderstrepen) door den levenskaus.”

  2. (*)

    In dit tijdschrift voor 1877.

  3. (*)

    De argumentatie van den heer v. G. tegen Dr. Verwey (zie blz 462 van dit Tijdschrift), die hem ook op de pensionneeringskans heeft gewezen, wordt door het bovenstaande en hetgeen verder volgt, ook zonder er een enkel wobrd in te veranderen, te niet gedaan. Slechts nog deze vraag zij ons veroorloofd. Kan de heer v. G. ontkennen, dat door het achtereenvolgend pensionneeren van sen zeker aantal personen van de groep van Lan personen, waarvan hij uitgaat, er geen Lm personen, maar een kleiner aantal den ouderdom van mjaren als ongepensionneerd ambteuaar zal bereiken, en dus de door hem gebruikte getallen der sterftetafel moeten worden gecorrigeerd, zelfs al stemt men hem toe, dat de Staat nit de schatkist de vóór den ouderdom m verleende pensioenen moet betalen?

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

S. Het vraagstuk van de Pensioenen voor Rijksambtenaren door den Heer Dr. P. van Geer behandeld, opnieuw gesteld, maar niet opgelost. De Economist 27, 1–87 (1878). https://doi.org/10.1007/BF02204904

Download citation