Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Budget en budgetcontrôle in de bedrijfshuishouding

  • 16 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

ReferencesLitteratuur-Opgave

  1. J. E. Spinosa Cattela. Budgettering en budgetcontrole, Uitgave H. E. Stenfert Krosese, Leiden 1940, met volledig litteratuur-overzicht (ook van De buitenlandsche litteratuur) op blz. 222–246. Besproken o.a. door Drs. J. Groot in „De Economist“ van 1940 blz. 488.

  2. J. E. Spinosa Cattela, Resultatenberekening op korten termijn. Uitgave Handelswetensch. Bibl., Leiden.

  3. Dr. A. Sternheim. Administratieve inrichtingsleer en kostprijsberekening, Hoofdstuk I–III. Uitgave Delwel, Den Haag 1928.

  4. P. J. Potgieser, Grondslagen van kostprijsberekening en fabrieksboekhouding. Hoofdstuk VI. Uitgave J. Mussses, Purmerend 1936.

  5. Dr. J. G. Stridiron, Handboek der bedrijfseconomische statistiek, Hoofdstuk I Uitgave De Haan, Utrecht 1941. Zie ook het artikel „Doel en werkvan gelijke strekking in „De Economist“ van Juni 1941.

  6. G. Hogeweg, Bedrijfsbegrootingen in private ondernemingen. Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfshuishouldkunde, Juni en Juli 1937.

  7. E. M. Premsela, Eenige problemen voor den accountant in verband met De begrooting. Opgenomen in „Bedrijfseconomische Opstellen“, aangeboden Aan Prof. Th. Limperg Jr. Uitgave P. Noordhoff, Groningen 1930.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

van de Kieft, J. Budget en budgetcontrôle in de bedrijfshuishouding. De Economist 91, 382–396 (1942). https://doi.org/10.1007/BF02204201

Download citation