Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Enkele opmerkingen over de waarde van cijfers naar den eisch der statistische methode

Naar aanleiding van: J. v. d. Poel, De plaats der invoerrechten en accijnzen in het Nederlandsch belastingstelsel

  • 6 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Claeys, R. Enkele opmerkingen over de waarde van cijfers naar den eisch der statistische methode. De Economist 77, 840–851 (1928). https://doi.org/10.1007/BF02203883

Download citation