Advertisement

De Economist

, Volume 23, Issue 1, pp 33–97 | Cite as

Het wetsvoorstel tot afschaffing der Jachtwet

 • L. U. de Sitter
Article
 • 24 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. (*).
  Vergelijk een arrest van den Hoogen Raad, van 20 Junij 1851,v. d. Honert Jacht en Visscherij III. p. 283, waarbij wordt beslist dat onder het heerlijk recht vanvogelarij, verleend in het jaar 1410, begrepen is het recht van jacht op alle wild, met allerlei jachttnig.Google Scholar
 2. (*).
  Vergelijk Arrest van den Hoogen Raad van 26 November 1869 (van den Honert, Burg. Recht XXXIV p. 92), en Weekblad van net Recht no 3170; zoomede Mr. W. H. de Beaufort in de Bijdragen tot de kennis van het Staats-, Provinciaal- en Gemeente-bestuur in Nederland, 1872, pag. 408 e. v.Google Scholar
 3. (*).
  Hoe de rechtsbeschouwingen van deze § te rijmen zijn met die omtrent art, 041 B. W. op pag. 6 der memorie is mij niet duidelyk; hier heerscht dunkt mij weder dezelfde verwarring tusschen het recht van tuceigening en het eigendoms-recht, welke ik boven reeds trachttc nan te toonen bij de bespreking van de woorden der HH. van der Linden, Brants en Olivier.Google Scholar
 4. (*).
  Zie een voorbeeld in Weekblad van het Reeht no. 3650.Google Scholar
 5. (*).
  Zoo werden in Drenthe in 1867 148 eu in 1868 164 vossen gedood; en in Noord-Holland in 1867 door de vereeniging tot bescherming van den wildstand premiën nitgereikt voor 't dooden van 879 zoogenaamde schadelijke diereu.Google Scholar

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1874

Authors and Affiliations

 • L. U. de Sitter

There are no affiliations available

Personalised recommendations