Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Progressieve inkomstenbelasting en wisselende inkomens

  • 24 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatur

  1. 2)

    Min. Pierson zou blijkens de Mem. v. Toelichting op de Bedrijfs-belasting ook de voorkeur aan een 5-jarig boven een 3-jarig tijdvak hebben gegeven, indien hij voor de praktiese bezwaren niet beducht was geweest.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

de Langen, W.J. Progressieve inkomstenbelasting en wisselende inkomens. De Economist 70, 393–406 (1921). https://doi.org/10.1007/BF02203749

Download citation