Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Een en ander over de Hoogere Burgerscholen in het tijdperk 2 Mei 1863–2 mel 1913

 • 16 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. 1)

  Namelijk van de leerlingen, die niet voornemens zijn de vierde en vijfde klasse te bezoeken en van de leerlingen, die voornemens zijn de hoogere burgerschool met vijfjarigen geheel te doorloopen.

 2. 1)

  Men gelieve in het oog te houden dat het wijlen de Inspecteur is die hier van “goede” scholen spreekt.

 3. 1)

  De bezitter der acte Kiii heeft, bij ziin examen voor die acte, op het laboratorium voor scheikunde proeven van bekwaamheid afgelegd.

 4. 1)

  Alle spatieeringen zijn van van 't Hoff.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Campert, J. Een en ander over de Hoogere Burgerscholen in het tijdperk 2 Mei 1863–2 mel 1913. De Economist 63, 532–553 (1914). https://doi.org/10.1007/BF02202858

Download citation