Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Nieuwe wettelijke bepalingen betreffende de meting van binnenvaartuigen. — Nota van inlichtingen op het adres van de nederlandsche meelfabrikanten houdende verzoek tot het heffen van een tijdelijk inkomend recht op tarwemeel. — Klachten over hooge ongelden in Fransche havens. — Toename der uitvoeren in verschillende landen 1872–1896. — Handelsverkeer Tusschen Engeland en Frankrijk. — Uitbreiding van electriciteitswerken in Duitschland

  This is a preview of subscription content, log in to check access.

  Rights and permissions

  Reprints and Permissions

  About this article

  Cite this article

  Nieuwe wettelijke bepalingen betreffende de meting van binnenvaartuigen. — Nota van inlichtingen op het adres van de nederlandsche meelfabrikanten houdende verzoek tot het heffen van een tijdelijk inkomend recht op tarwemeel. — Klachten over hooge ongelden in Fransche havens. — Toename der uitvoeren in verschillende landen 1872–1896. — Handelsverkeer Tusschen Engeland en Frankrijk. — Uitbreiding van electriciteitswerken in Duitschland. De Economist 47, 864–874 (1898). https://doi.org/10.1007/BF02202420

  Download citation