Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Kapitaal en Arbeid in de Vereenigde Staten

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. 1)

  Vgl. „Der gegenwartige Stand der lohnpolitischen Diskussion”, pag. 195—203, Sozialrechtliches Jahrbuch, Band I, Mannheim 1930.

 2. 2)

  Het aantal ondernemingen met „employee representation plans” bedroeg, volgens een mededeeling van de „National Industrial Conference Board”, in het jaar 1929 145 met 403.765 arbeiders, in het jaar 1928 399 met 1.547.766 arbeiders.

 3. 3)

  Vgl. H. Laidler en Norman Thomas: „New Tactics in Social Conflict”, pag. 96 v.v. New-York 1926.

 4. 4)

  Vgl. over de voor- en nadeelen van copartnership: Prof. H. W. C. Bordewijk „Winstdeeling en bedrijfsmedebezit”, De Economist, Oct. en Nov. 1932.

 5. 5)

  Medegedeeld op pag. 24 van „Labor Fact Book”, International Publishers, New-York, 1930.

 6. 6)

  Vgl. pag. 18 „New Tactics in Social Conflict”.

 7. 7)

  Vgl. Theodor Plaut: „Die Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika”, uitgave van het „Forschungsinstitut fuer Socialwissenschaften in Koeln”.

 8. 8)

  De meeste getallen gelden voor het jaar 1931. Daar de statistiek van den arbeid in Amerika nog niet zeer ontwikkeld is, berusten zij veelal op schattingen.

 9. 9)

  Vgl. de publicaties over „hiring age limits” van de „American Management Association”, New-York.

 10. 10)

  Uit „The Service letter on Industrial Relations”, 5. 1. 1929, National Industrial Conference Board, Park Avenue, New-York.

 11. 11)

  Uit „Industrial relations programs in small plants”, New-York 1929, pag. 16–17.

 12. 12)

  Uit „Health and Recreation activities in industrial establishments”, U. S. Department of Labor, Washington.

 13. 13)

  Uit „Industrial relations programs in small plants”, National Industrial Conference Board, New-York, 1929.

 14. 14a)

  Zie pag. 17 „Die Zukunft des Kapitalismus”, Berlijn 1932.

 15. 16)

  De bekendste boeken op dit gebied zijn: Tead en Metcalf: „Personnel administration”, New-York, 1927. Scott en Clothier: „Personnel management”, New-York and Londen, 1927. Richard Lansburgh: „Industrial management”, New-York, 1928. D. L. Hoopingartner: „Labor relations in industry”, New-York en Chicago, 1926, e. a

 16. 17)

  Vgl. L. Adamic: „Dynamite, the story of class violence in America”, New-York, 1931.

 17. 18)

  Men moet hier onder „democracy” dus slechts een tempering der autocratie door democratische maatregelen verstaan.

 18. 19)

  Vgl. Norman Thomas: „America's way out”, New-York, 1931.

 19. 20)

  Vgl. Stuart Chase: „Men and Machines”, „The tragedy of waste”, „Your money's worth” en andere werken.

 20. 21)

  Uiting van Mr. C. A. Bowers, Industrial Relations Counsillors, geciteerd op pag. 4 „New Tactics in Social Conflict”. Men zal opmerken, dat sommige der argumenten tamelijk naief zijn.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Landheer, B. Kapitaal en Arbeid in de Vereenigde Staten. De Economist 82, 412–429 (1933). https://doi.org/10.1007/BF02201474

Download citation