Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Economie en kansspel

Een beschouwing over de toepassing van het waarschijnlijkheidsmodel in de economie

 • 19 Accesses

 • 1 Citations

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. 1

  Voor een uitgebreid overzicht zij verwezen naar W. M. Persons, „Statistics and Economic Theory”,The Review of Economic Statistics, deel VII (1925), pp. 179–197; van dit artikel is hier gebruik gemaakt.

 2. 2

  Zie voor een uitstekende verhandeling over Petty's werk: Wilson Lloyd Bevan, „Sir William Petty, A Study in English Economic Literature”,Publications of the American Economic Association, deel IX (1894), pp. 371–472. De grote waarde die aan Petty's werk moet worden gehecht blijkt wel uit Bevan's uitspraken: „...there is throughout his writings a more permanent element; an element in which the systematic school of political economy is foreshadowed, both in its methods, and in its point of view. In his application of statistical data, in his desire to widen the realm of knowledge by principles of research approved in the sciences, he is the father of English economic science” (p. 467). Voorts: „... in his laying down what method was to be followed in analysing economic facts ... he brings himself into close contact with the school of Adam Smith and Ricardo” (pp. 467–468). En over de bestudering van de voorlopers van Smith: „... no one whose place is more assured, than Petty” (p. 472).

 3. 3

  „... observations expressed by number, weight and measure” en „I have taken the course ... to express myself in terms of number, weight or measure, to use only arguments of sense”, Petty in zijn laatsteEssay on Political Arithmetick, geciteerd door Bevan, t.a.p., p. 457.

 4. 4

  J. A. Schumpeter,History of Economic Analysis (New York 1954), p. 211.

 5. 5

  „If of late economists have shown an interest in Political Arithmetic and other works by William Petty, a contemporary of King Charles II, if we have not only had a new collection of his works but also a number of memoirs on him, and in nearly all languages of the civilized world at that, it is to a certain extent to Marx that we owe it.” M. Kovalevsky, „Meetings with Marx” inReminiscences of Marx and Engels (Moskou, z.j.), p. 297. Ik heb (nog) geen aanleiding gevonden, ook niet na enig bronnenonderzoek, de waarde van deze uitspraak in twijfel te trekken.

 6. 6

  Zie Karl Marx,Das Kapital, deel 1, h. 12, § 3. Ook: Bevan, t.a.p., p. 470.

 7. 7

  Zie Schumpeter,History, p. 316; als vader van het kind noemt Schumpeter de Italiaan Davanzati. Petty zou dan als peter beschouwd kunnen worden.

 8. 9

  Schumpeter,History, p. 209–211.

 9. 10

  J. H. von Thünen,Der isolierte Staat in Beziehung auj Landwirtschaft und Nationalökonomie.

 10. 11

  Schumpeter,History, p. 466.

 11. 12

  Zie Persons, t.a.p., p. 192.

 12. 13

  A. Marshall, t.a.p., boek V, h. VIII, § 8.

 13. 14

  Later: increasing. Vergelijk de le druk (1890), p. 471 en de 8e (1920), p. 492. Ook de indeling van het boek heeft wijzigingen ondergaan.

 14. 15

  W. S. Jevons,The Theory of Political Economy (1871).

 15. 16

  J. S. Schumpeter, „The Common Sense of Econometrics”,Econometrica, deel 1 (1933), p. 8. Zie ook Persons, t.a.p., pp. 191, 193.

 16. 17

  „Disputes as to method have nearly ceased ... Qualitative analysis has done the greater part of its work ... Much less progress has indeed been made towards the quantitative determination of the relative strength of different economic forces. That higher and more difficult task must wait upon the slow growth of thorough realistic statistics.” A. Marshall, „The Social Possibilities of Economic Chivalry”,Economic Journal, deel XVII (1907), pp. 7–8.

 17. 18

  Zie Persons, t.a.p., p. 194.

 18. 19

  J. E. Vleeschhouwer,Economische Rekenvormen ('s-Gravenhage 1949), deel 1, p. 33.

 19. 20

  T. Haavelmo, „The Statistical Implications of a System of Simultaneous Equations”,Econometrica, jaargang 11 (1943), p. 1.

 20. 21

  Zie D. J. Struik,Geschiedenis van de wiskunde (Utrecht/Antwerpen 1965), p. 133.

 21. 22

  A. A. Kolmogorov,Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung (Berlijn 1933). Engelse uitgave:Foundations of the Theory of Probability (New York 1954).

 22. 23

  H. Cramér, t.a.p., h. 13, § 5.

 23. 24

  H. Cramér, t.a.p., h. 13, § 4.

 24. 27

  J. H. von Neumann en O. Morgenstern,Theory of Games and Economic Behavior (Princeton 1944).

 25. 28

  Zie voor enkele werken van B. deFinetti: W. Edwards, H. Lindman en L. J. Savage, „Bayesian Statistical Inference for Psychological Research”,Psychological Review, jaargang 70 (1963), p. 241.

 26. 29

  K. R. MacCrimmon, „Descriptive and Normative Implications of the Decision Theory Postulates”. Nog te publiceren rapport, uitgebracht op de International Economic Association Conference on „Risk and Uncertainty” te Smolenice (Tsjechoslowakije) in maart/april 1966.

 27. 31

  Zie MacCrimmon, t.a.p., p. 9–11.

 28. 33

  Zonder evenwel te vervallen in de kwaal van de vage en dus nauwelijks toetsbare uitspraken, die, zoals Van der Weijden terecht opmerkt, in de economie zo veel opgeld doet. Zie C. J. van der Weijden,Positieve Economie? (Openbare les Rotterdam, 1965).

 29. 34

  H. V. Roberts „Risk, Ambiguity and the Savage Axioms”,Quarterly Journal of Economics, deel 77 (1963), p. 327.

 30. 36

  D. B. Hertz, „Risk Analysis in Capital Investment”,Harvard Business Review (1964).

 31. 37

  J. F. Magee, „Decision Trees for Decision Making”,Harvard Business Review (1964).

 32. 38

  R. F. Hespos en P. A. Strassmann, „Stochastic Decision Trees for the Analysis of Investment Decisions”,Management Science, deel 11 (1965), p. 244–259.

Download references

Additional information

Openbare les gehouden bij de aanvaarding van het ambt van lector in de waarschijnlijkheidsrekening en de wiskundige statistiek aan de Nederlandse Economische Hogeschool, Hogeschool voor Maatschappijwetenschappen te Rotterdam op donderdag 5 mei 1966.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Koerts, J. Economie en kansspel. De Economist 114, 303–319 (1966). https://doi.org/10.1007/BF02201403

Download citation