Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Boekbespreking

  • 10 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literature

  1. 1)

    k moge hier verwijzen naar mijne Hoofdtrekken, waar ik op bl. 222–246 mijn standpunt ten opzichte van Malthus' leer en het bevolkings-vraagstuk in het algemeen, nog eens kort heb uiteengezet.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Verrijn Stuart, C.A., Boasson, J.J. Boekbespreking. De Economist 85, 882–888 (1936). https://doi.org/10.1007/BF02201269

Download citation