Advertisement

Springer Nature is making Coronavirus research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Overzicht van Buitenlandsche Tijdschriften

  • 9 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Additional information

Jaartal en blz. achter de namen der tijdschriften hebben betrekking op de plaats, waar deze laatstelijk in De Economist werden behandeld.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

G. M. V. S. Overzicht van Buitenlandsche Tijdschriften. De Economist 90, 361–368 (1941). https://doi.org/10.1007/BF02201162

Download citation