Advertisement

De Economist

, Volume 90, Issue 1, pp 226–235 | Cite as

Over enkele econometrische tekortkomingen

 • J. Tinbergen
Article
 • 15 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  F. A. G. Keesing, Econometrie, De Economist 90 (1941), blz. 61.Google Scholar
 2. 3).
  Ik hoop dat mijn poging, gegeven in de Revue de l'Institut International de Statistique 4 (1936) blz. 173, om de trend op „economische” wijze te bepalen, den heer Keesing kan bevredigen.Google Scholar
 3. 5).
  Behalve naar het in noot 3) genoemde artikel moge ik verwijzen naar mijn opstel „Einige Grundfragen der mathematischen Konjunkturtheorie”, Archiv für mathematische Wirtschafts- und Sozialforschung III (1937), blz. 1 en 83.Google Scholar
 4. 6).
  Men zij in het bijzonder gewezen op het voortreffelijke werk van auteurs als Chait, Frisch, Haavelmo, Marschak, Roos, e.a.Google Scholar
 5. 7).
  Voor een uitvoeriger bespreking van deze en soortgelijke bezwaren zij verwezen naar mijn discussie met Mr. Keynes in het Economic Journal van 1940.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1941

Authors and Affiliations

 • J. Tinbergen

There are no affiliations available

Personalised recommendations