Springer Nature is making Coronavirus research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Overzicht van buitenlandse tijdschriften

  • 11 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Additional information

Jaartal en blz. achter de namen der tijdschriften hebben betrekking op de plaats, waar deze laatstelijk in De Economist zijn behandeld.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

P. H. Overzicht van buitenlandse tijdschriften. De Economist 96, 157–160 (1948). https://doi.org/10.1007/BF02200809

Download citation