Springer Nature is making Coronavirus research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Boekbespreking

  • 13 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

  1. 1)

    Taxation, its incidence and effects, Macmillan and Co., Limited St. Martin's Street, London 1931.

  2. 2)

    Zie ook blz. 9, 2den druk.

  3. 4)

    Men vergelijke: Het protocol tot de(Volkenbonds-) handelsconventie van 24 Maart 1930 houdt de verklaring van de onder art. 4 der conventie vallende staten in, dat zij onderfiscale rechten niet zullen doen vallen invoerrechten, die ten doel hebben de nationale voortbrenging tegen buitenlandsche concurrentie te beschermen.Ammerlaan, Problemen Handelsstatistiek, 1930, p. 89 zegt: Zuiver fiscale tarieven vindt men nog slechts in weinige landen, o.a. in Nederland. Van der Poel.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

B. d. H., Stuart, C.A.V., Valk, W.L. et al. Boekbespreking. De Economist 81, 559–571 (1932). https://doi.org/10.1007/BF02200485

Download citation