Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

De „Metallist” Pierson

 • 11 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatur

 1. *)

  Vrijheid van aanmunting impliceert vrijheid van invoer. Prof. Verrijn Stuart noemt, volkomen terecht, het volgende drietal voorwaarden, waaraan moet zijn voldaan: 1. recht tot aanmunting voor iedereen; 2. geen belemmeringen aan het vervoer over de grenzen in beide richtingen; 3. inwisselbaarheid te alien tijde en in onveranderlijke verhouding van ander geld in standpenningen. Zie „Metallisme en a-metallisme”, Economist 1922, blz. 661.

 2. 1)

  Vgl. o.m. zijn artikel over „Waarde en Productiekosten”,Verspreide Economische Geschriften”, 1, blz. 104 v.

 3. 2)

  Leerboek der Staathuishoudkunde, Eerste Deel, Derde druk, blz. 464.

 4. 3)

  Leerboek, I, blz. 485.

 5. 5)

  Leerboek, I, blz. 451/2.

 6. 7)

  Leerboek, I, blz. 468.

 7. 8)

  Leerboek, I, blz. 470.

 8. 9)

  Leerboek, I, blz. 463.

 9. 10)

  Vgl. mijn opstel „Metaal en geld” in Ec. Stat. Berichten, van 26 Febr. 1919, blz. 197 v.

 10. 11)

  Zelf was hij, naar ik reeds opmerkte, bimetallistin beginsel, gelijk o.a. blijkt uit zijn studie „Goudschaarschte”, Verspreide Economische Geschriften, deel IV, blz. 338: „Ik versta onder een bimetallist iemand, die zijne goedkeuring zou hechten aan het tot stand komen eener bimetallieke munt-unie tusschen alle beschaafde landen, bijaldien het mogelijk bleek een bruikbaren grondslag voor zulk een unie te vinden. In dezen zin — en ik weet niet, dat de uitdrukking ooit anders begrepen is — ben ik altijd een bimetallist geweest en ben ik het nog.

 11. 12)

  Leerboek, I, blz. 464.

 12. 13)

  Grondbeginselen der Staathuishoudkunde, 3e herziene druk, blz. 175 v.

 13. 14)

  Vgl. zijn „La Monnaie et les phénomènes monétaires contemporains”, Paris 1924, blz. 22.

 14. 15)

  t.a.p., blz. 39.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Bordewijk, H.W.C. De „Metallist” Pierson. De Economist 74, 38–46 (1925). https://doi.org/10.1007/BF02200155

Download citation