Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

De Japanse katoenindustrie

 • 14 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. 2)

  Een uitvoerig verslag getiteld „The Japanese Cotton Industry” is onder auspiciën van de Vereniging Katoen-, Rayon en Linnenindustrie uitgegeven door H. E. Stenfert Kroese's Uitgevers Maatschappij N.V., Leiden.

 2. 5)

  P. M. H. is de afkorting voor: Production per one Man in one Hour. Report of the Cotton Textile Mission to the U.S.A., London 1944.

 3. 6)

  Pearse, The Cotton Industry of Japan and China. De topproductie werd in 1937 gehaald toen men met ruim 12 1/2 millioen spindles bijna 4 millioen balén produceerde.

 4. 7)

  Borkar, The Japanese Cotton Textile Industry, Bombay 1949.

 5. 9)

  Report of British Members of the Mission to Japan to the Cotton Board, Manchester, June 1950.

 6. 10)

  De Roos, De Japanse katoenindustrie, Den Haag 1928.

 7. 11)

  Nishi, Die Baumwollspinnerei in Japan.

 8. 12)

  Ter Veen, Japan.

 9. 13)

  Wisselink, De vestigingsfactoren der Katoenindustrie in de U.S.A.

 10. 14)

  Volgens de Engels-Amerikaanse katoenmissie naar Japan (1950) was de stand eind Maart 1950 resp. 49.596 en 174.297 getouwen. 41.000 van de getouwen van de big ten waren toen actueel in het productie-proces ingeschakeld tegen 101.000 van de „independent weavers”.

 11. 16)

  A.J.C.S.A. opgave begin 1950.

 12. 18)

  Stewart, Japan's Textile Industry; MITI (Ministry of International Trade and Industry).

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Kroese, W.T. De Japanse katoenindustrie. De Economist 98, 625–651 (1950). https://doi.org/10.1007/BF02199988

Download citation