Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Het nationale inkomen en de berekening ervan

 • 28 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatur

 1. 2)

  W. A. Bonger. Vermogen en inkomen in Nederland.

 2. 3)

  M. J. H. Smeets. Inkomen en Vermogen en hun beteekenis voor de welvaart.

 3. 4)

  C. P. de Groot. Methoden voor de berekening van het nationale inomen. Met een onderzoek naar de bruikbaarheid der Nederlandsche belastingstatistieken.

 4. 5)

  J. C. Kruisheer. Het Nationale inkomen en zijn beteekenis voor de welvaart.

Download references

Additional information

Lezing gehouden voor de Statistische Studieclub, October 1938. Ten behoeve van deze lezing is door den bibliothecaris van het Centraal Bureau voor de Statistiek een „Literatuur-Overzicht over het nationaal inkomen en vermogen” samengesteld. Voor een beperkt aantal belangstellenden zijn nog exemplaren beschikbaar.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Barker, O. Het nationale inkomen en de berekening ervan. De Economist 88, 219–234 (1939). https://doi.org/10.1007/BF02199831

Download citation