Springer Nature is making Coronavirus research free. View research | View latest news | Sign up for updates

De arbeid van kinderen tegenover de wetgeving

  • 17 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatur

  1. (*)

    Omtrent de bezwaren daaraan verbonden verwijzen wij kortheidshalve naar het geschrift van den heer Mr. P. Romeijn,Een slechl middel lot een goed doel, 1873.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Coronel, S. De arbeid van kinderen tegenover de wetgeving. De Economist 22, 645–665 (1873). https://doi.org/10.1007/BF02199618

Download citation