Advertisement

De Economist

, Volume 29, Issue 2, pp 1037–1071 | Cite as

Bijdrage tot de theorie der gemeentelijke inkomsten-belasting

  • P. van Geer
Article
  • 14 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. (*).
    Zie het opstel van Mr. J. T. Buys in de Gids van October 1878.Google Scholar

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1880

Authors and Affiliations

  • P. van Geer
    • 1
  1. 1.Leiden

Personalised recommendations