Springer Nature is making Coronavirus research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Eene merkwaardige uitspraak van den Amsterdamschen Gemeenteraad

  • 14 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatur

  1. 1) De beraadslagingen zijn te vinden op blz 19–42 van het Gemeenteblad, afd. 2 van 12 Januari 1910.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Salomonson, C.D. Eene merkwaardige uitspraak van den Amsterdamschen Gemeenteraad. De Economist 59, 655–660 (1910). https://doi.org/10.1007/BF02198794

Download citation