Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Boekbesprekingen

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. 1

  Op dit punt vooral, doch ook ten aanzien van andere kwesties is een fundamentele kritiek geleverd door O. L. Altman, een der deskundigen van het I.M.F. in Staff Papers I.M.F., mei 1961.

 2. 1

  Blz. 157.

 3. 2

  Blz. 181.

 4. 3

  Blz. 1.

 5. 4

  Een heel goed en op feiten berustende studie van de prijsstijgingen van 1953-1960 is verricht door een O.E.E.S.-werkgroep (W. Fellner, M. Gilbert, B. Hansen, R. Kahn, F. Lutz, P. de Wolff). Dit rapport vult de hier gerecenseerde bundel in menig opzicht aan.

 6. 1

  Herdrukt in E. H. Chamberlin, Towards a More General Theory of Value (1957).

 7. 2

  Beide opgenomen in E. S. Mason, Economic Concentration and the Monopoly Problem (1957).

 8. 3

  Beide resp. gevolgd door en verwerkt in J. W. Markham, Workable Competition in the Rayon Industry (1952) en J. S. Bain, Barriers to New Competition (1956).

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Goedhart, C., Van Rhijn, A.A., Bosman, H.W.J. et al. Boekbesprekingen. De Economist 109, 794–822 (1961). https://doi.org/10.1007/BF02193762

Download citation